“Sünnet” – @EbubekirSifil #Kitap

image

 Esasen Haricîler de Sünnet’i delil olarak kabul etmediklerinden değil, naklinde problem olduğunu iddia ettiklerinden bu sonuca varmışlardır Ancak sonuç Sünnet’in reddine müncer olduğu için ister naklinde ister muhtevasında problem bulunduğu gerekçesiyle olsun Sünnet’i reddetmek bid’at ehlinin ortak karakteri olarak temayüz etmektedir. Dolayısıyla Sünnet’i bir kurum, bağlayıcı bir kaynak olarak gördüğünü ifade eden fırkaların “Sünnet” derken neyi kasdettikleri, bu kavramın içini nasıl doldurdukları meselesi, problemin merkezini oluşturmaktadır. İhya ve İnşâ

Reklamlar